O MNĚ

Vzdělání

 • 1992-1998 Pedagogická fakulta UK Praha, Integrované studium speciální pedagogiky (státní zkouška z logopedie, etopedie, somatopedie)
 • 2006-2012 Filozofická fakulta MU Brno, Psychologie
 • 2013-2017 Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, Komplexní vzdělávací program v rodinné terapii psychosomatických poruch (dosud)

Z průběžného vzdělávání a kurzů

 • 1997 Poradenská propedeutika (Asociace manželských a rodinných poradců ČR a Institut Alice Masarykové při FFUK)
 • 1998-1999 Výcvik v telefonické krizové intervenci (Linka důvěry v Liberci)
 • 1998 Resocializační pracovník pro adaptabilitu duševně nemocných (Fokus Praha)

 • Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR + Národní ústav pro vzdělávání:
 • 2010 Kurz pro pracovníky PPP, školní psychology/školní speciální pedagogy,
 • 2012 Výcvik v práci s WISC-III,
 • 2014 The Intelligence and Development Scales (IDS),
 • 2014 Diagnostika míry školní připravenosti MATERS.

 • Související akreditované kurzy:
 • 2012 Psychologická a pedagogická diagnostika dítěte,
 • 2013 Školní poradenství,
 • 2013 Práce s časovou osou,
 • 2015 Percepční a motorická oslabení ve školní praxi,
 • 2015 Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • 2015 Woodcock-Johnson International Edition – diagnostika kognitivních schopností.

Praxe

 • 1995-1998 SOS centrum SKP Diakonie ČCE, Praha
 • 1998-2005 Centrum sociálních služeb Libereckého kraje
 • 2005-2009 Mateřská a rodičovská dovolená, domácí (individuální) vzdělávání dětí
 • 2010-2017 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
 • 2017-dosud Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené Liberec